תקנון השימוש באתר והבהרות משפטיות

האתר מצוי בכתובת   www.lawbay.info  ו/או בכתובת www.zissolaw.com

 להלן: "האתר" הינו בבעלות של עוה"ד דורון זיסו.
יש לקרוא עמוד זה בעיון רב, שכן כל שימוש כלשהו באתר, לרבות קריאת מאמרים, צפייה, קריאת הודעות, כתיבת הודעות, ניהול ו/או כל שימוש עתידי אחר, מהווה הסכמה מלאה ובלתי מסויגת לכללי השימוש המפורטים להלן, על כל האמור בהם. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. חובה לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי שימוש אלו. במידה ואינכם מסכימים לתנאי מהתנאים האמורים, אינכם רשאים לגלוש באתר.
 
כל האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי.  אין לראות בכל תוכן מהתכנים המוצגים באתר חוות דעת משפטית,ייעוץ או ייצוג משפטי מכל סוג. יובהר כי האמור בסעיף זה מתייחס גם לשאלות ותשובות של גולשים באתר, במידה ותוכן גולשים יועלה לאתר וכן לכל תוכן המועלה על ידי צוות האתר בעמודי האתר, ו/או לכל תוכן אליו קיימות הפניות וקישוריות באתר . אין להסתמך על נכונות המידע באתר, ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי וכל המסתמך על מידע כאמור, עושה זאת על אחריותו בלבד.
כל התכנים ו/או המודעות באתר מתייחסות לגברים ונשים כאחד ללא קשר ללשון הנקובה בגוף המודעה; תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד כמובן  לשני המגדרים.
תקנון זה נועד להסדיר את היחסים בין בעלי האתר, לרבות מנהלי האתר ומפעיליו, לרבות עובדים ו/או קבלנים עצמאיים ו/או מתנדבים ו/או שלוחים של בעלי האתר (להלן: "בעלי האתר")  לבין כל אדם ו/או תאגיד, הגולש באתר, בין שהוא משתמש בשרותי האתר ובין אם לאו (להלן: "הגולש"), לרבות כל אדם ו/או תאגיד המשתמש באתר באמצעות צד שלישי ו/או באמצעות סוכנא.
בעלי האתר זכאים להתנות את השימוש באתר בביצוע רישום משתמש ו/או במסירת פרטים מזהים ובהזדהות להנחת דעתם, כמו כן זכאים להפסיק את השימוש באתר לכל גולש לפי שיקול דעתם המוחלט ובפרט אם קיים חשד שהגולש ביצע ו/או ניסה לבצע ו/או ינסה לבצע פעילות הנוגדת את חוקי מדינת ישראל ו/או פעילות המזיקה ו/או העלולה להזיק לבעלי האתר ו/או לצדדים שלישיים ו/או לרכושם ו/או לא מילא או הפר תנאי מתנאיי תקנון זה.
 
חל איסור לבצע באמצעות האתר כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן, לרבות מערכות האתר ולעשות באתר כל שימוש המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי ובבעלי האתר בפרט.
בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים, לרכושם או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמליל, לקט, בסיס נתונים וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של בעלי האתר בלבד אלא אם כן צוין אחרת באתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם מראש ובכתב של בעלי האתר; סימני המסחר באתר הינם קניינם של בעלי האתר בלבד.
כל התכנים באתר מוצגים כמות שהם (as is) וכמידע כללי בלבד, בהתאם להחלטת בעלי האתר, ולא תהיה לכל גולש ו/או לכל צד שלישי כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מפעיליו בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותם הבלעדית והמלאה של הגולשים.
בעלי האתר יפעלו לקיום אתר בטוח ומהימן, אולם הם לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים, לצדדים שלישיים ו/אולרכושם בשל שימוש בתכנים אלו.
בעלי האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האירוח של האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל בעלי האתר או מי מספקיהם או ייפגע מכל סיבה אחרת, והם לא ישאו באחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
בעלי האתר זכאים להפסיק את פעולתו של האתר או כל חלק ממנו ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לגולשים ולכל צדדים שלישיים לא תהיה  כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בקשר לכך.
אין בעלי האתר מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לעמודי אינטרנט פעילים; הימצאותו של קישור לעמוד אינטרנט מסוים באתר אינו מהווה הצהרה כי תוכן העמוד המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ובעלי האתר לא ישאו בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל בעלי האתר ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מפעיליו ו/או שלוחיהם אינם אחראים לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לגולש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים בעמודי אינטרנט אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.
בעלי האתר זכאים להפסיק את השימוש שעושה הגולש באתר  אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על הגולש לשפות  את בעלי האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
בעלי האתר ימנעו ככל האפשר ממסירת פרטים האישיים של הגולשים לצדדים שלישיים, אלא לאחר קבלת הסכמת הגולש, או אם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמדו בפני סיכון שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרה זה רשאים בעלי האתר למסור את הפרטים לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
בעלי האתר זכאים לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. האתר יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.
התקנון הינו הסכם מחייב ועל כן, גולש ו/או משתמש אחר המפר את הוראותיו עלול להיתבע לדין ולפצות את בעלי האתר, עובדיו, מנהליו, או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
על תקנון זה חלים דיני מדינת ישראל; מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה.
למען הסר ספק, בעלי האתר ו/או משרד עו"ד דורון זיסו  פטורים מכל אחריות לנזק או פגיעה כלשהם שיגרמו למאן דהוא כתוצאה מפניה למשרד הבאמצעות האתר ו/או תוכנות מסרים מיידיים ו/או או בכל דרך אחרת.
 
זכויות היוצרים במידע ובכל יצירה המצויים באתרים שייכות במלואן לעו"ד דורון זיסו אלא אם כן צויין אחרת במפורש.
 
האתר ו/או משרד  עו"ד דורון זיסו ו/או מי מעובדיו ו/או מבעליו לא ישא באחריות לפגיעה או לנזק כלשהו שייגרמו כתוצאה מהשימוש בתכנים באתר, לרבות מתכנים אשר הובאו על ידי צדדים שלישיים ותכנים שבאתרים חיצוניים, אליהם ניתנו קישוריות.
הגלישה באתר ו/או ניהול התכתבות דרך הממשק של האתר, דרך VOIP, בטלפון או בכל דרך אחרת אינן יוצרות כשלעצמן יחסי לקוח עו"ד בין המשתמש ובין עו"ד דורון זיסו ו/או מי משרדו. יחסים כאלה נוצרים רק לאחר הסכם ייצוג או מתן שירות משפטי וחתימתו ובמידת הצורך חתימה על ייפוי כח מתאים.


 
דורון זיסו, משרד עורך דין , נוטריון ומגשר
תקנון הגלישה image